<$BlogRSDUrl$>

5.2.04

Dagens Blix 

[Framhald av førelesninga om namnet til profeten Mika:] Ikke sjælden blev nu vistnok det i et saad. Navn udtalte Haab gjort til Skamme: Den første Mika, hvorom Skriften bevitner, var saaledes en Afgudsdyrker (Jud. 17); Men det er mærkverdig, hvor ofte saadanne religiøse Navne blev til Sandhed i deres Liv, som bar dem. Dette kan ingenlunde forklares blot deraf, at Navnet virkede som en Prædiken for den, som bar det, og dermed gav hans Liv den Retning, som i Navnet laa anvist; den fyldestgjørende Forklaring kan alene søges og sees deri, at Israels Historie i særegen Forstand er behersket af Gud. Fordi Isr. i særegen Forstand er Guds Folk, derfor staar det ogsaa under hans særlige Ledelse. Det er han, som styrer Isr.s og den enkelte Israelits Livsgang fra først til sidst - og navnlig for de Mænd, som han har kaldet til en særegen stor og vigtig Gjerning blandt sit Folk; dem betegner han ofte lige fra Fødselen af deres Kald og Livsgjerning paa en særlig umiddelbar og tydelig Maade, idet han præger det i det Navn, som han giver dem enten direkte, ved selv udtrykkelig at bestemme Navnet, el. mere indirekte ved at lede Forældrenes Tanker. Deraf kan man forklare sig det forunderlige Faktum, at saa mange af de største Mænd i Guds Riges Historie har faaet Navne, som netop udtrykke deres Kald og Gjern. eller den inderste Grundtanke i deres Liv.

... [Første eksempel: Om namnet Jesaja. Vidare:]

Elias’ Navn (Herren er Gud) angiver ligeledes Grundtonen i hele hans Prædiken og Virken; thi denne bestod just i at udraabe for det frafaldne Folk, at ikke Ba’al, men Herren er Gud. Og saaledes en hel Række andre.
---------------
E. Blix, Forelæsninger over Profeten Mika I,5-8
Nasjonalbiblioteket i Oslo, Håndskriftsamlingen, Ms 8vo 923,1
Udatert, men sannsynlegvis utarbeidd hausten 1877

Det står ein Elias ved kateteret og fortolkar namnet sitt! Kva legg han sjølv i det?

Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 5.2.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?