<$BlogRSDUrl$>

11.6.04

Mållag 1862 

Frå eit innlegg i Bergensposten 14.02.1862:
Midt under denne moderne Danskhedsiver, der i den senere Tid har grebet saamange af alle Stænder her i Kristiania, er det ikke saa lidet betydningsfuld [SIC] for Norskheden, at et "Maallag" har dannet sig i al Stilhed med Ivar Aasen i Spidsen. Af Østlændinger findes der i dette Maallag kun yderst faa, men desto flere af Bergensere og Throndhjemmere eller rettere Vestlændinger og Folk fra det Nordenfjeldske. Størsteparten er ældre Folk, hvis Interesse for Sagen hverken hidrører fra nogen fix Ynglingside eller Lyst til Originalitet; en fast Villie, et klart Blik og en sund Opfattelse af Norskhedsideen leder hele deres Færd. Medens en saadan Forening for nogle Aar siden vilde have strømmet over af unge Studenter, kan mn nu gjøre sikrere Regning paa modne Mænd med grundige Kundskaber og varige Interesser. Denne Forening har kun bestaaet i nogle Maaneder og er endnu at betragte som et privat Selskab, thi saavidt vides, har Maallaget aldrig indbudt Folk til at tegne sig som Medlem af det. Maallagets Formaal er at virke for Landsmaalets Fremme, og de Kræfter, det allerede nu har at raade over, borger for en heldig Fremgang. Samlingsafternene beskjæftiger man sig med Oplæsning af Oversættelser af forskjelligt Indhold, samt Diskussion over Ting, der angaa Landsmaalet. Disse Oversættelser ere baade af skjemtefuld og alvorlig Natur, baade fra Sagaerne og den moderne Literatur; Landsmaalet viser sig at være lige bekvemt for ethvert Thema, ja det Alvorlige synes næsten at vinde i Styrke, Inderlighed og Klarhed ved Oversættelse i Landsmaalet. Maallaget agter at udgive nogle Oversættelser efterhaanden. Fortiden er en Encyklopædi under Arbeide af Ivar Aasen; flere Ark ere oplæste i Samlingsaftenerne og vandt udelt Bifald; men den kommer nok at følge "Folkevennen" som Tillægshefte, saaledes kan jo strengt taget ikke "Maallaget" siges at udgive den, men det er nu aldeles uvæsentligt. At Maallaget har en stor Fremtid synes at være ganske sikkert; thi kan man nogensteds sige, at Lysten driver Verket, saa er det her, og Frugterne af et saadant Forhold maa jo altid falde rigt. Det vil forhaabentligt ikke vare saalænge, inden Maallagets VIrken vil vises mere paatageligt for det store Publikum. Dog Ivar Aasen siger i en Sang i "Ervingen": "me ska koma um inkje saa braat"; heri samstemme vel han og Maallagets øvrige Medlemmer.

Kristiania den 3die Febr. 1862
R.
--------

Referansen til denne svært interessante artikkelen har eg frå Oddmund L. Hoel, Nasjonalisme i norsk målstrid 1848-1865. Han meiner det kan vere Hans Ross som løyner seg bak signaturen R. (s. 339, note 19).

Send ein kommentar.
# lagt inn 11.6.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?