<$BlogRSDUrl$>

7.10.04

Dagens Blix 

Nærværende Bog er det sidste Værk af den berømte Theolog Professor Dr. Franz Delitzsch; fra sit Dødsleie sendte han den ud som sit Testamente til sine Disciple og Efterfølgere i den gammeltestamentlige Skriftforskning. Den er den sidste fuldmodne Frugt af et langt Liv i indtrængende Studium og personlig Fordybelse i det profetiske Ord, og trods sin kortfattede Form byder den Læseren en rig Skat af Belærelse og Veiledning til en dybere Forstaaelse af den gammeltestamentlige Aabenbarings historiske Udvikling. Bogen udmærker sig lige meget ved Grundighed og Klarhed; overalt vil den kyndige Læser finde Vidnesbyrd om Forfatterens store Lærdom og Skarpsind og føle sig tiltalt af hans fine aandfulde Opfatning og klare Fremstilling.

Skjønt jeg anser en Anbefaling af Professor Delitzsch’s Bog for ganske overflødig, har jeg dog troet at skylde min uforglemmelige Lærer ved disse Ord at henlede de norske Theologers Opmærksomhed paa denne hans sidste skjønne Gave til os.

Oversætteren forekommer mig i det hele at have løst sin ikke saa ganske lette Opgave paa en tilfredsstillende Maade, og der er da al Grund til at vente, at Bogen ogsaa paa vort Sprog vil finde den Indgang, som den i saa høi Grad fortjener.

Kristiania i December 1891.

Dr. E. Blix
---------------------
Forord til Franz Delitzsch, Messianske Spådomme i historisk Rækkefølge; oversat af T. K. Staksnæs, prest; med Forord af Professor Dr. E. Blix; Kristiania: Th. Steens Forlagsexpedition, 1892

Til avveksling frå Johannesevangeliet, ein Blix-tekst eg kom over her om dagen.

Franz Delitzsch (1813-1890) var professor i Det gamle testamentet ved universitetet i Leipzig. Han var personleg ven av Kristiania-professoren i faget, Carl Paul Caspari, og han var ein av dei lærarane Blix hadde kontakt med under studieåret sitt. Delitzsch var kan hende den mest framståande konservative gammaltestamentlar i Tyskland på denne tida, med grunnlag i eit nøyaktig og dyktig filologisk arbeid med bibeltekstane. Han var dessutan svært oppteken av jødemisjon, omsette Det nye testamentet til hebraisk og skipa eit Collegium judaicum i Leipzig, der teologar møttest for å studere jødisk tradisjon.

Omsetjaren, Torjus Kristensen Staksnæs, veit eg ikkje så mykje om. Han var fødd i 1853, utdanna først som lærar, seinare som teolog (eksamen 1888), og hadde studieopphald i Tyskland i åra 1889-1891 (Berlin og Leipzig), med Det gamle testamentet som studiefelt. Men han vart kyrkjelydsprest, ikkje forskar. Mellom anna var han sokneprest i Ådal 1916-1922.

Gårsdagens Blix
# lagt inn 7.10.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?