<$BlogRSDUrl$>

29.10.04

Visitas 1848 

Det er blitt over midnatt, men eg MÅ publisere denne beretninga frå bispevisitasen i Gildeskål sommaren 1848:
Aar 1848 den 26de Juli afholdtes Visitats i Gilleskaals Hovedkirke. Sognepræsten holdt et ret udarbeidet Foredrag om Rom. 13,12 om Jesu Evangeliums høie Værd. Med Bøn begyndtes Katechisationen af ham, fortsattes af Kirkesangeren i Annexet, Lindbom, de omgaaende Lærere Hammer[?], Fredriksen, Peder Eliassen og Anders Jensen, hvorefter Visitator deltog deri og sluttede paa befalet Maade. Adskillige af Ungdommen svarede godt paa de fremsatte Spørgsmaale, men Flere fandtes mindre øvede i Tænkning. Læsningen i Bog fandtes for de Fleste temmelig god. Dagen forud var anstillet Prøve i den faste Skole, ved hvilken kun infandt sig 6 Piger og 1 Dreng, hvortil siden kom 2de. Læsningen i Bog var for de Fleste ikke god, Religionskundskab og Øvelse i Hovedregning noget bedre. Fem Skrivebøger fremlagdes, af hvilke dog kun den ene indeholdt Sammenskrift. Kort efter Tjenesten i Kirken afholdtes det anordnede Møde, ved hvilket samtlige anordnede Medlemmer indfandt sig. Før Mødet vare efterseede Sognepræstens 2de og begge Kirkesangernes Ministerialbøger, Sognepræstens Journal og Kopibog, Hovedkirkens Regnskabsprotocol, med hvilken nogle Bemærkninger mundtlig meddeltes, begge Skolevæsenets Forhandlings- og Referatprotocoller og fandtes i det hele taget ordentlig førte. Siden fremleveredes Fortegnelse over Udlaanene af Beyerens Almuebogsamling samt Skolejournalerne. Kirkerne flittig benyttes, Helligdagerne overholdes og Husandagt anvendes undtagen af enkelte Nybyggere i den øvre Deel af Beyeren. Med Hensyn til disse ansaaes det tjenligt, at Sognepræsten dels alene dels i Forening med sine Medhjælpere advarer dem, og, hvis saadan Advarsel ikke frugtes[?], da anmelde Vedkommende for den civile Øvrighed.

Ritual og Kirkeskikk efterleves.

Undervisningen besørges for Tiden af 4 omgaaende Lærere i Hovedsognet og 2 i Annexet. Dermed antages ethvert Barn at faae fra 3-5 Ugers Undervisning aarlig; men nu er derhos oprettet en fast Skole paa Klokkergaarden, hvor Kirkesangeren skulde holde fast Skole 3 Maaneder om Aaret. Derhos skal han holde Omgangsskole i 5 Maaneder og enhver Omgangsskoleholder ellers 30-40 Uger. Skolekassens Forfatning tillod ikke for Tiden at forøge Undervisningstiden mere, men dette haabes tildels b???det med en bedre Benyttelse af den faste Skole, naar denne er kommen vel i Gang.
Ingen Uconfirmerede over 19 Aar.

I Hovedsognet er endnu ingen Almuebogsamling oprettet, men i Beyeren findes en, den tæller 24 Bøger, som benyttes temmelig flittigt.

Fattigvæsenets Byrder erklæredes at være temmelig betydelige, da man foruden Legd in natura, nu ogsaa har begyndt med Ligning.

Kirken trængte udvendig Hvitning og Tjærebredning paa Taarnet, hvilket snart vil blive besørget. Hovedsognets Kirkegaard med Hegn og Port er i forsvarlig Stand.
Præstegaardens Huse erklæredes at være gamle og mere eller mindre skrøbelige, hvilket i Særdeleshed gjælder om Borgstuen og Kornladen, men Manglerne vilde forhaabentlig snart blive undersøgte enten ved en Anbudsforretning eller ved mindelig Overenskomst med den nærværende og forrige Sognepræst.

Den nye Skolebygning paa Indyhr, som fandtes hensigtsmæssig, fandtes at trænge til Reparation paa Taget, hvilket Skolekommissionen anmodedes om at faa iværksat. Iøvrigt har Kirkesangeren begyndt med at opføre nye Huse paa Klokkergaarden, hvis Huse ved hans Tiltrædelse vare i yderst daarlig Forfatning, forsaavidt de kunne kaldes Huse.

Præstestuen i Beyeren erklæredes at være i god Stand.

Ingen Klager eller Besværinger. Andragender fra et Par Skolelærere om forøget Skoleløn henvistes til Skolekommissionens Afgjørelse, hvorefter Protocollen undertegnedes.

Kjerschow. Jønsberg. Peter Andr. Berg. Anders Jensen.
O. Petersen. S.[?] E. Klykken. Ole Larssen Storjord
Holger Morritsen Soløe m.p.p., Hans Jørgensen Kjelling m.p.p., John Johnsen Horsdahl m.p.p.
---------
Statsarkivet i Trondheim, Prosten i Salten, Visitasprotokoll 1840-1849, folio 59b-60a
Her er svært mykje spennande, og framandt, stoff. For eigen del har eg vore mest oppteken av kva beretninga fortel om skolen. Her har det skjedd ein del på sju-åtte år, sjølv om skoletida framleis er kort. Men legg òg merke til praktiseringa av kyrkjetukt i Beiardalen. Interessant er "Almuebogsamlingen" i Beiarn. Den fekk ikkje noko langt liv, alt ved prostevisitasen året etter heiter det at samlinga "af Mangel paa Interesse for Sagen fra Almuens Side maa betragtes som ophøret."

Eg kjenner ikkje alle underskrivarane, og er i tvil om fleire av namna. Men Kjerschow er i alle fall bispen, Jønsberg prosten og P. A. Berg soknepresten (konfirmantpresten til Elias Blix). Klykken er kan hende lensmannen, og dei andre er vel helst formannskapsmedlemer og prestens medhjelparar, tenkjer eg. Beiarn er framleis anneks under Gildeskål, gardane Storjord og Soløy ligg begge der i bygda.
# lagt inn 29.10.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?