<$BlogRSDUrl$>

22.11.05

Dagens Blix 

Eit Ljos paa Jordi med Jesus rann, / Som vilde til Gud oss lysa.
Det straalar klaart fyre kvar ein Mann, / Som honom i Tru vil hysa.

----------------------
Elias Blix, Nokre Salmar (4de aukade Utgaava; Kristiania: Samlaget, 1891), nr. 130

Vi er nesten gjennom kyrkjeårsdelen av Nokre Salmar, men det er nokre få attergløymer som må få vere med før jula kjem. Den første høyrer til på 21. sundag etter trieining (22. etter pinse) og var nyskriven i 1891. Den andre salmen til same sundag er "Mitt Hjarta, tru med tryggje".

Salmen har nokre svært typiske Blix-drag. Lys-motivet har, som så ofte, ei tydeleg forankring i Johannesevangeliet, ein bibeltekst Blix kjende ut og inn. I hans gymnaslærartid på Nissens og Gjertsens skoler skulle latingymnasiastane gjennomgå eit evangelium på gresk i religionsundervisninga i dei øvste klassene. Som regel var det Johannes. Vi kan rekne med at Blix var gjennom dette evangeliet saman med gymnasiastar eit titals gonger i løpet av åra 1866-1879. Og i 1889 hadde han ferdig omsetjinga si til landsmål, sjølve krona på verket i landsmålstestamentet.

Om ein vil, kan ein lese ein viss anti-intellektuell tendens i strofer som dei følgjande; kan hende jamvel ein kritikk av professorkollegaer med fritenkjartendensar, særleg innan naturvitskaplege fag:
So vidt um Jord og i Himmelrom
Ho leitar og Ljos vil vinna.
Men hennar Visdom er Vesaldom,
For Gud kan ho ikkje finna.

Ho les paa Himmelen som ei Bok
Og Vegen til Stjernor kjenner.
Paa Sol og maane ho trur seg klok,
Man daa etter Skuggar renner.

Ho granskar Veder og granskar Vind
Og spaar deira ymse Vende.
Men er so reint fyre Ljoset blind,
Som Gud oss i Kristus sende.
Men før ein dreg for bastante konklusjonar, bør ein - som vanleg er når det gjeld Blix-salmane - konsultere Bibelen, og særleg halmstrået denne salmen har av kyrkjeårstilknyting: Evangelieteksten frå den i si tid nye 1. tekstrekkje, Matteus 16,1-4.

Sundagens Blix
Kjelde for bibelteksten: Bibelen.no
Heile salmen
Kategoriar:
# lagt inn 22.11.05 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?