<$BlogRSDUrl$>

29.3.07

Postmerke 

Med det same eg har ordet: Dette fine postmerket fekk eg av min gode sambygding Bjørg Dale Spørck på bussen her ein dag. Eg har sett det før, men ikkje hatt det sjølv. Veit nokon kor gammalt det er?
# lagt inn 29.3.07 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Nynorskens Dødehavsrullar 

Dei to siste dagane har eg gått gjennom eit stort nyoppdaga arkivmateriale. Det er Terje Aarset ved Høgskulen i Volda som har funne fram til desse "nynorskens Dødehavsrullar", eit stort arkivmateriale etter Peter Hognestad og dei som arbeidde med Nynorsk Salmebok, mest etter Oluf Kolsrud.

Terje Aarset er intervjua om funnet over ei heilside i Dag og Tid i dag (berre på papir). Det handlar om 10 arkivmapper merka "Peter Hognestad", 2 store mapper med manuset til "Nynorsk Salmebok", og ytterlegare 11 mapper med påskrifta "Nynorsk Salmebok".

Materialet kastar lys over alt som har med nynorsk kyrkjespråk å gjere frå sist på 1890-talet og til om lag 1930: Striden om Blix-salmane, nynorsk tekst- og altarbok, Fyrebilsbibelen og Nynorsk Salmebok. For min del er det dei eldste delane av materialet som er mest interessant, andre forskarar er ivrige etter å gjere seg kjende med andre delar.

Eit gløtt inn må du få. Eg fall for dette stykket departementsprosa, løyvet frå Kyrkjedepartementet 03.11.1904 til den vesle trykksaken "Salmar ved Uppbyggjingsmøte utvalde or Blixsalmarne ved Prestarne Støylen og Hognestad":
Til
hovedlærer ved det praktisk-theologiske seminarium,
hr. pastor Bernt Støylen, p. t. Slemdal.

I anledning af det fra hr. pastoren og stiftskapellan Peter Hognestad modtagne andragende af 3 oktober d. å. meddeler departementet herved samtykke til, at dhrr. lader trykke i et antal af 50.000 stk. et dobbeltblad, indeholdende indtil 15 af de det offentlige tilhørende salmer paa landsmaal af professor dr. E. Blix, udvalgt dels blandt de ved kongelig resolution af 4 marts 1892 autoriserede ”Nokre salmar” og dels blandt de 50 nye endnu ikke autoriserede slamer. Dette sker paa betingelse af, at der paa bladets forside aftrykkes en bemærkning om, at trykningen og udgivelsen er foregaaet med departementets samtykke. Hvis trykningsstedet bliver Kristiania, maa selvfølgelig dette byens lovlige navn anføres og ikke, som det jevnlig sker i trykte landsmaalsskrifter, istedet sættes ”Oslo”. At dette iagttages er ligeledes en udtrykkelig betingelse for departementets samtykke til trykningen.
Et aftryk af bladet bliver gratis at tilstille departementet, ligesom man imødeser bevidnelse fra vedkommende trykkeris faktor om oplagets størrelse.

Hauge
[parafert] H. Norby
Det høyrer med til historia at Elias Blix' Salmar og Songar blei utgjevne i 1900 med Oslo som utgjevingsstad, av Olaf Huseby.
# lagt inn 29.3.07 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

28.3.07

Raggete troll 

Det står ingen ting om Blix i siste nummer av tidsskriftet Kirke og Kultur, men eg har eit essay der om bibelomsetjing. I teksten "Raggete troll, snø som har falt" reflekterer eg rundt omsetjingsproblem med utgangspunkt i Jesaja 13,20-21 og Levi Henriksens roman Snø vil falle over snø som har falt.
# lagt inn 28.3.07 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

15.3.07

Creo 

«Creo» tyder «skape», og det skal etter kvart bli klart at Dr. Creos oppgåve blir å skape nytt liv; ja, liv av daude, for å sitere Elias Blix.

Det handlar om film (Vårt Land).
# lagt inn 15.3.07 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

2.3.07

Garborg 

Ikkje mykje Blix-nytt å fortelje i dag (sjølv om eg har litt eg ikkje kan fortelje). Derimot har eg eit lite innlegg på trykk i Morgenbladet i dag, i samband med eit forslag om å omsetje Garborg til bokmål i førre veke.
# lagt inn 2.3.07 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

This page is powered by Blogger. Isn't yours?