<$BlogRSDUrl$>

6.10.09

Disputas 1 

Siste nytt frå Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo:
Cand.theol. Per Halse holder sin prøveforelesning for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet:
Tirsdag 20. oktober kl. 17.15-18.00 over oppgitt emne:
"Religionsfaget i norsk skule sett i eit danningsperspektiv - frå allmugeskule til RLE."

Onsdag 21. oktober kl. 10:15 vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling:
"Gudsord og folkemål. Framveksten av nynorsk kyrkjespråk 1859-1908"
for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Oppdatering, 08.10.09: Arbeidsplassen til Per, Høgskulen i Volda, har meir om avhandlinga:
I den skriftlege fråsegna frå komitéen heiter det mellom anna:

Styrken i avhandlinga er utan tvil det nitide arbeidet med eit omfattande og mangfaldig, til dels tidlegare ubrukt kjeldemateriale. Kjeldehandsaminga er grundig og samvitsfull [...] Avhandlingsarbeidet demonstrerer i alle delar at doktoranden meistrar det historiske handverket svært godt.

Avhandlinga er i hovudtrekk lagt opp som ei kronologisk forteljing med deskriptivt preg - og forfattaren er ein god forteljar, med sans for litterære verkemiddel og evne til å uttrykke seg i klart og lettflytande språk. Framstillinga ligg tett opp til kjeldene. Ein kronologisk, deskriptiv og kjeldenær framstillingsmåte svarer også godt til eitt av hovudformåla med avhandlinga, som er å avdekke ein mangslungen prosess som det ikkje alltid er like lett å få overblikk over.
# lagt inn 6.10.09 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?