<$BlogRSDUrl$>

23.12.03

Yngvar Nielsen 

Historikaren, geografen, journalisten og den notoriske Høgre-politikaren Yngvar Nielsen (1843-1916) er ei interessant kjelde til mange trekk i Elias Blix' biografi. Nielsen tok artium og begynte som student ved Universitetet same året som Blix, i 1860. Seint i livet skreiv han ein serie minnebøker, basert på dagbøker og anna materiale. I En Christianiensers Erindringer fra 1850- og 60-Aarene (Christiania: Gyldendal, 1910) får vi i ein lang passasje (s. 213-221) høyre om inntrykket av Blix og dei andre studentane frå Nord-Noreg på 1860-talet. Utdrag:
I de samme Aar var der en ikke ringe nordlandsk Invasion ved Universitetet. Det var da, at Elias Blix og A. Chr. Bang reiste sydover saavelsom den nyvalgte Nordlandsæpræsentant, Kirkesangeren fra Vik i Brønnø, Sivert Nielsen. Alle skulde de gaa over i nye Forhold, mod hvilke de nu saa hen med spændt Opmærksomhed. Ole Tobias [Olsen] var kanske allerede i Forveien kommen sydover; og i det samme eller i det næste Aar kom der til Christiania en anden ung Nordlænding ved Navn Carl Johan Nielsen. Disse og andre Nordlændinger holdt altid sammen og kunde gjerne siges at danne et sluttet Forbund, - noget i Lighed med de svenske Nationer. Gjennem sin Dygtighed og sin ualmindelige Energi vandt de snart Respekt. Medens Sivert Nielsen hurtig naaede en ledende Stilling i det offentlige Liv, klarede de øvrige med forbausende Lethed alle Vanskeligheder paa den akademiske Løbebane. Man sagde ofte om de Studenter, der havde begyndt som Seminarister, at de kunde holde ud 30 Arbeidstimer i Døgnet, og det skulde næsten kunne passe paa de Nordlændinger, der var mine Samtidige. Medens de arbeidede ved Skoler og underholdt sig selv, kunde de læse mindst ligesaa meget som vi andre, der blev underholdt hjemme eller hjemmefra. Sine Examina tog de med en forbausende Glans, som Regel forrest i Rækkerne.

Ole Tobias var i Grunden bleven for gammel for at tilegne sig Ungdommens Lærdom. Han var original og havde Vanskelighed for at gribe andres Meninger. Medens Blix navnlig ved Anden Examen stod som den første af alle, laa hans ældre Ven gjerne meget tilbage og kunde ikke mere end klare sig. De var begge med i 1860. Bang kom et Par Aar efter. Ovenpaa et smukt Arbeidsliv ved Universitetet har han og Blix gjort rask Karrière og begge naaet de høieste Stillinger, som kunde bydes. Der gik da store Ord om disse flinke Nordlændinger, som kunde bryde sig selv Vei. Saa blev det som en Selvfølge, at alle Nordlændinger skulde forudsættes at være ligesaa flinke og ligesaa store Lys, som Blix og nogle Aar senere Bang.
...
Dette er blevet noksaa langt. Men de nordlandske Studenter gav i flere Dele Russen baade fra 1860 og fra flere andre Aar dens særegne Præg.
Send ein kommentar.
# lagt inn 23.12.03 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?