<$BlogRSDUrl$>

5.3.04

Dagens Blix 

Av brev frå Elias Blix til Johan Amundsen, 02.02.1861
I det Aar, som er svundet, har jeg gjennemgaaet meget, baade onde og gode Dage, men Herren har hjulpet mig saa vel ud af Alt, og med Lov og Tak til ham ser jeg nu tilbage paa det Aar, som svandt. Ifjor i Julen blev jeg angreben af Nervefeberen, og den tog sterkt paa mine baade legemlige og aandelige Kræfter. Vel kunde jeg efter omtr. 3 Ugers Tid forlade Lejet, men den ondartede Sygdom havde medtaget mig saa haardt, at alt mit Arbejde maatte hvile i 2 1/2 Maaneder - og det netop i den Tid da jeg skulde arbejde ivrigst til Examen! Og ved Begyndelsen af Læsningen fandt jeg snart at saa meget var glemt og mine Evner endnu saa sløve, at jeg maatte anse det for et dristigt Vovespil at melde mig til den forestaaende Examen artium. Men dels mine Læreres Forestillinger, dels Hensynet til mine Formuesomstændigheder, der ej vilde tillade mig at anvende endnu et helt Aar blot til saadan Læsning, drev mig da til den dristige Beslutning. - Og Udfaldet gik over Forventning. Den 31ste August var jeg Student med "Laudabilis" eller den saakaldte "bedste Karakter". Det følgende Halvaar har jeg anvendt dels til at undervise paa en Skole for mit Ophold, dels til at læse til Andenexamen. Første Afdeling af denne Examen underkastede jeg mig allerede nu i Decber og erholdt 1 i alle Fag (Botanik, Zoologi og Mathematik). Denne Jul har jeg tilbragt hos vor kjære Lærer Rode, der bor kun 4 Mil her fra, og der haft en dejlig Jul, rig paa skjønne og herlige Indtryk. Han og Fruen bad mig hilse alle hans Elever som jeg maatte skrive til. Han mindedes os alle med Kjærlighed. Jeg skal her vedlægge en Afskrift af den Beretning, der i Sommerens Løb er avsendt til Deltagerne i den Gave, som i forrige Jul blev overrakt Rode. De 3 Medlemmer, der valgtes til at vælge Gaven, var: Ole Tobias Olsen, Johan Olsen og jeg. Johan Olsen bragte den ud til Rode, da O. T. Olsen var bortrejst i Julen og jeg - som mældt - laa syg. Forøvrigt have vi i Beretningen søgt at give en sammentrængt, men dog forhaabentlig fuldstændig Oplysning om Anvendelsen af de ærede givne Bidrag. Den blev paabegyndt i Maj, men da vi ej havde Penge tilovers til Trykning af den, men maatte skrive til hver enkelt, drog det desværre ud paa Høsten, førend alle bleve færdige. Maatte nu I alle være ligesaa tilfredse med Udfaldet, som Rode blev glad og bevæget ved Modtagelsen af Gaven!

Og nu, kjære Ven! har jeg intet Mere tilbage end at hilse Dej fra vore Venner: Johan Olsen, Ole Johannessen og J. Hveding, der alle holder paa at læse Latin. O. T. Olsen fik Artium i Sommer med Karakteren Haud. Vær endelig med hele Din Familie venligt hilset og modtag mine bedste Ønsker om Held og Velsignelse fra Oven i det nye Aar.
Breva frå Blix til Amundsen er mellom dei viktigaste kjeldene til Blix' biografi. Eg har no arbeidd meg gjennom breva frå 1860-talet. Du skal få nokre glimt. I Tromsø-tida skreiv Blix relativt flittig. Frå Kristiania blei det sjeldnare, mest eitt til to brev i året. Det første Kristiania-brevet, dagsett 30.10.1859, har eg alt sitert (du kan til og med lese heile). Dette er det andre.

Gårsdagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 5.3.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?