<$BlogRSDUrl$>

8.3.04

Dagens Blix 

Av brev frå Elias Blix til Johan Amundsen, 20.09.1861 (Nasjonalbiblioteket i Oslo, Handskriftsamlinga, Ms. fo. 688):
Dit inderlig kjærkomne og venlige Brev af 28de Juni modtog jeg først sidst i Aug. Jeg rejste nemlig fra Kristiania den 9de Juli og kom ej igjen før 28de Aug.; jeg tog mig i Ferierne en Fodtur gjennem Valders, Lærdal, Sogn, Vos, Hardanger og Thelemarken.
Av brev frå Elias Blix til Johan Amundsen, 10.12.1861:
Hvad nu mig angaar, da har jeg i dette Aar, Gud ske Lov været ved den bedste Helbred, især har jeg følt mig usædvanlig stærk og frisk, siden jeg i Sommer gjorde den lange Fodtur gjennem Valders, Sogn, Hardanger og Thelemarken. Dette er et Gode, hvorfor jeg ej noksom kan takke Herren, især da jeg i høst har haft det usædvanlig travlt. I de 3 Maaneder fra Septbr-Decbr, skulde jeg nemlig klare hele 3die Afdeling af Andenexamen (examen filosofikum). Idag har jeg netop underkastet mig Examen i det sidste Fag. Fagene til Andenex. er følgende 8: Botanik og Zoologi, Mathematik, Oldnorsk, Græsk, Historie, Filosofi, Astronomi, Fysik. Jeg har i alle Fag faaet Karakteren 1, altsaa i Hovedkarakter "rent Laudabilis præ ceteris" - en Karakter, der ej er saa ganske almindelig. Saaledes har da denne Examen faaet et langt heldigere Udfald end jeg vovede at haabe, og jeg er endelig glad ved at være færdig og for Alvor kan begynde paa mit theologiske Studium. Nu skulde jeg da egentlig have Juleferie; men maa nok ganske strax begynde paa Hebræisk; dog dette er just et Studium, hvortil jeg føler stor Lyst, og Arbejdet vil derfor ikke falde mig tungt.

Jeg er lidet ude i Byen og ved da ogsaa kun lidet af hvad der foregaar omkring mig. Vi har i disse Dage oplevet en for vort Land sjelden Begivenhed, en Ministerkrise. Det norske og svenske Statsraad er kommen i Uenighed; H. M. Kongen kom igaar til Byen for at forsone begge Parter og - strax gaar vort hele Statsraad af. Sibbern har allerede søgt og faaet Afsked; Birch-Reichenwald og Ketil Motzfeldt har idag indgivet sin Ansøgning om Afsked, og man sige at alle de andre skal følge efter; dog er det ej umuligt, at Riddervold og Lange blive staaende. Hs. Maj. har overdraget den udmærkede, almindelig afholdte Stang at danne et nyt Ministerium. Iøvrigt ved endnu Ingen, hvorom den Uenighed egentlig har drejet sig, der har foranlediget denne store Krise; men at den angaa Sammensætningen af en "Unionskommitte," er utvivlsomt. - Gid nu de Mænd, i hvis Haand Kongen har lagt Statens Ror, naa faa Visdom fra oven til at styre Statsskibet mellem de mange Brændinger, der fortiden true, og det med større Held en Hr. Birch-Reichenwald!

Og herved slutter jeg for denne Gang med de kjærligste Hilsener til Dig og alle Dine Kjære, og de bedste Ønsker for Din og Deres Fremtid; og fremfor alt en lyksalig Jul.
Fredagens Blix.
Send ein kommentar.
# lagt inn 8.3.04 0 kommentarar
Skriv ein kommentar
Send innlegget til nokon du kjenner

Kommentarar:

Skriv ein kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?